Předprojektová příprava

Vypracování úplných podkladů pro projektové práce ve spolupráci s předními specialisty v jednotlivých oborech.

 • zaměření stávajícího stavu
 • stavebnětechnický průzkum
 • stavebně historický průzkum
 • restaurátorský průzkum
 • stratigrafickýprůzkum
 • statický průzkum
 • průzkum vlhkosti
 • geologický a hydrogeologický průzkum
 • průzkum kvality dřeva
 • dendrochronologický průzkum
 • inventarizace umělecko řemeslných prvků
 • fotodokumentace

Projektová dokumentace

Architektonické návrhy i projekty ve všech stupních včetně inženýrské činnosti.

 • Návrh stavby – architektonická studie (STS)
 • Dokumentace pro územní řízení (DUR)
 • Dokumentace pro stavební povolení (DSP)
 • Tendrová dokumentace s detailními rozpočtovými položkami (TDW)
 • Dokumentace pro provádění stavby (DPS)
 • Ostatní zvláštní výkony vyžádané nad rámec výše uvedených fází:
  • výrobní dokumentace
  • projekty interieru
  • zhotovení modelů apod.

Realizační fáze

Zpřesnění řešení v průběhu stavby a kontrola provádění prací.

 • Spolupráce při výběru zhotovitele stavby
 • Spolupráce při provádění stavby – výkon autorského a technického dozoru (AD a TDI)
 • Spolupráce po dokončení stavby